top
logo

Stanovy OZ PCHN

 

S T A N O V Y

 

Občianskeho združenia PRO CHEMIA NOBEL

 

 

Čl. 1  ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

                        Občianske združenie sa zriaďuje v Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave podľa zákona č. 93/1990 Zb. zo dňa 24.3.1990 o združovaní občanov.

                        Združenie má slúžiť na vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov použiteľných na rozvoj odborného rastu a skvalitnenia výuky a mimovyučovacích aktivít študentov a učiteľov Strednej priemyselnej školy chemickej.

 

Čl. 2  NÁZOV A SÍDLO ZDRUŽENIA

 

Názov združenia:          Občianske združenie PRO CHEMIA NOBEL

 

Sídlo združenia:            Račianska 78, 836 02 Bratislava

 

Čl. 3  CIELE A ČINNOSTI ZDRUŽENIA

 

1.  Podpora pri modernizácii materiálno-technického zabezpečenia školy

     a)  aktivizácia učebných pomôcok, prístrojov, zariadení a didaktickej techniky

     b) knižnično-informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu

     c) nákup pomôcok

     d) softvérové vybavenie výpočtovej techniky

 

2.  V spolupráci s vedením školy podpora medzinárodných kontaktov školy

     a)  organizačné a obsahové zabezpečenie medzinárodných kontaktov školy

     b)  poskytovanie príspevkov na pobyty žiakov v zahraničí - študijné stáže, štipendiá,

          exkurzie, súťaže a pod.

    c)  zabezpečenie pobytu študentov a pedagogických pracovníkov družobných škôl

         zo zahraničia

    d) príspevky na stážové pobyty učiteľov v zahraničí

    e) príspevky na cestovné náklady učiteľov, ktorí sprevádzajú žiakov na medzinárodné

        súťaže

 

3.  Finančná podpora a ocenenie žiakov školy

     a)  vynikajúcim žiakom

     b)  žiakom, ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenie v súťažiach a boli aktívni v 

          podujatiach školy

     c)  sociálne slabším študentom

 

4.  Podpora pri odborných, samovzdelávacích, kultúrnych a športových aktivitách študentov

     a)  súťaže talentovanej mládeže - predmetové olympiády, SOČ a pod.

     b)  kultúrne a umelecké súťaže

     c)  športové súťaže a aktivity

 

 

 

5.  Propagácia školy na verejnosti

     a)  oslavy jubileí školy

     b)  publikácia a edičná činnosť školy, účasť na výstavách a veľtrhoch

 

6.  Zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja školy

     a) prednášková činnosť domácich a zahraničných odborníkov na škole

     b) lektorské, poradenské a iné služby škole

 

 

Čl. 4  ČLENSTVO  V ZDRUŽENÍ

 

1.  Členstvo v združení je dobrovoľné.

2.  Členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s myšlienkami,

     cieľmi a stanovami združenia.

3.  Členom združenia sa môže stať taktiež právnická osoba, ktorá prostredníctvom svojho

     štatutárneho zástupcu vyhlási, že súhlasí s myšlienkami, cieľmi a stanovami združenia.

4.  Členstvo nie je vekovo ohraničené.

5.  Členstvo vzniká odsúhlasením písomnej prihlášky správnou radou a následným

     zaplatením členského príspevku v stanovenej výške.

6.  Členstvo v združení zaniká:

     a)  vystúpením člena,

     b)  úmrtím člena,

     c)  zánikom člena - právnickej osoby,

     d)  vyhlásením konkurzu na člena - právnickú osobu

     e)  nezaplatením členského príspevku v stanovenej výške do 30.09. príslušného roka

     f)  ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

7.  Osoby, ktorým členstvo v združení zanikne, nemajú právo užívať jeho meno ani majetok.

 

Čl. 5  PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA

 

Člen združenia má právo:

 

a)  zúčastňovať sa osobne na rokovaní a rozhodovaní členskej schôdze

b)  zúčastňovať sa na činnosti združenia v zmysle stanov

c)  voliť a byť volený do orgánov združenia

d)  predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti združenia

     a na úpravu jeho stanov

e)  byť oboznámený s rozpočtom, účtovnou uzávierkou a výročnou správou združenia

f)  navrhovať nových členov združenia a zrušiť svoje členstvo

g)  navrhovať členov správnej a dozornej rady

 

Člen je povinný:

a)  dodržiavať stanovy združenia

b) plniť uznesenia orgánov združenia

c) chrániť imanie združenia

d) oznamovať orgánom združenia všetky zmeny, pripomienky a návrhy, ktoré súvisia

    s porušovaním stanov združenia, uznesení jeho orgánov a nedodržovaním všeobecne

    záväzných predpisov

e)  prispievať na činnosť združenia pravidelnými ročnými príspevkami vo výške stanovenej

     členskou schôdzou do 31.marca príslušného roka.

 

Čl. 6   ORGÁNY  ZDRUŽENIA

 

1.  Orgány združenia sú:

     a)  členská schôdza

     b)  správna rada - výkonný orgán združenia

     c)  dozorná rada - kontrolný orgán združenia

 

 

Čl. 7   ČLENSKÁ  SCHODZA

 

1.  Členská schôdza združenia je najvyšším orgánom združenia. Prostredníctvom členskej

     schôdze uplatňujú členovia svoje právo riadiť a kontrolovať činnosť združenia. Členská

     schôdza najmä:

     a)  prijíma, mení a dopĺňa stanovy združenia

     b)  volí a odvoláva členov správnej rady a dozornej rady

     c)  prerokováva rozpočet navrhnutý správnou radou

     d)  prerokováva výročnú správu združenia, správu o činnosti dozornej rady

     e)  rozhoduje o zrušení združenia alebo jeho zlúčení s iným združením

     f)  prerokováva a rozhoduje o iných dôležitých otázkach činnosti združenia

          (napr. výška členského príspevku v príslušnom roku ap.)

 

2.  Členskú schôdzu združenia zvoláva správa rada podľa potreby, najmenej však dvakrát

     za rok. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva správna rada, ak o to požiada tretina členov

     združenia do 2 týždňov od podania žiadostí.

 

3.  Prvú členskú schôdzu združenia zvoláva prípravný výbor.

 

4.  Členská schôdza je uznášania schopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov. Pri

     hlasovaní rozhoduje väčšinou hlasov.

 

 

Čl.  8   SPRÁVNA  RADA

 

1.  Činnosť združenia riadi 5 členná správna rada. Jej členov volia členovia združenia na

     členskej schôdzi. Členstvo v nich je čestnou funkciou, je nezlučiteľné s členstvom v

     dozornej rade.

 

2.  Správna rada je zvolená členmi združenia najneskôr do 60 dní od zaregistrovania na

     príslušnom ministerstve. Jej zloženie je trvalým dodatkom týchto stanov. Zmeny v zložení

     členov správnej rady musia byť následne doplnené dodatkom k stanovám.

 

3.  Správna rada volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a tajomníka združenia, ktorí sú

     štatutárnymi zástupcami združenia.

 

4.  Predseda je na čele združenia, riadi jeho činnosť, zvoláva členskú schôdzu zasadnutia

     správnej rady a je oprávnený konať v mene združenia. V jeho neprítomnosti ho zastupuje

    tajomník združenia.

 

5.  Správna rada volí a odvoláva zo svojich členov hospodára združenia.

6.  Tajomník vybavuje bežné, hlavne administratívne záležitosti združenia , vyhotovuje

     Zápisnice, ktoré sa uschovávajú tri roky.

 

7.  Hospodár nakladá s prostriedkami združenia podľa stanov. Zostavuje rozpočet, ročnú

     účtovnú uzávierku a predkladá ich na schválenie správnej rade a na prerokovanie

     členskej schôdzi. Správna rada spravuje majetok OZ.

 

8.  Správna rada rozhoduje o prijatí nových členov a vedie zoznam členov združenia.

 

9.  Správna rada rozhoduje o spôsobe hospodárenia s prostriedkami združenia a informuje

     členov o činnosti OZ.

 

10. Správna rada združenia je uznášania schopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov

      a rozhoduje väčšinou hlasov pri hlasovaní. V prípade rovnosti hlasov, rozhoduje hlas

      predsedu.

 

11. Správna rada zasadá najmenej dvakrát do roka, vždy však vtedy, ak o to požiada

      väčšina jej členov.

 

12. V prípade rezignácie, odvolania, dlhodobej nemoci, neospravedlnenej neúčasti na

      3 zasadnutiach správnej rady resp. pri úmrtí člena správnej rady nového člena volí

      členská schôdza.

 

13. Funkčné obdobie správnej rady je dvojročné.

 

14. Správna rada zvolá najneskôr mesiac pred ukončením funkčného obdobia členskú

      schôdzu, na ktorej sa zvolia členovia novej správnej rady.

 

 

Čl. 9   DOZORNÁ  RADA

 

1.  Kontrolným orgánom združenia je Dozorná rada, ktorá má troch členov. Ich funkcia

     nie je zlučiteľná s členstvom v Správnej rade združenia. Členov Dozornej rady volia

    členovia združenia na členskej schôdzi.

 

2.  Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva jej zasadnutie a predsedá

     mu. Funkčné obdobie Dozornej rady je dvojročné.

 

3.  Členovia Dozornej rady majú právo:

     a)  overovať spôsob hospodárenia

     b)  kedykoľvek kontrolovať účtovné doklady

     c)  dozerať na dodržiavanie stanov združenia

     d)  zúčastňovať sa zasadnutí správnej rady združenia

     e)  upozorňovať správnu radu na zistené nedostatky a podávať návrhy

          na ich odstránenie

     f)  navrhovať zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, alebo členskej schôdze

          združenia, ak si to vyžaduje dôležitý záujem združenia. Ak Správna rada nezvolá

         členskú schôdzu združenia do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti Dozornej rady,

         Dozorná rada zvolá členskú schôdzu do 2 týždňov odo dňa uplynutia lehoty pre

         zvolanie Správnou radou.

4.  Dozorná rada má povinnosť:

     a)  kontrolovať účtovnú uzávierku a výročnú správu

     b)  na základe požiadania vykonať požadované šetrenia

     c)  predkladať správy o svojej činnosti členom združenia a Správnej rade združenia.

 

5.  Dozorná rada sa schádza najmenej dvakrát do roka.

 

Čl. 10  ZÁNIK  ZDRUŽENIA

 

               Zánik združenia prebieha podľa § 12 zákona č. 93/1990 Zb. o združovaní občanov.

Združenie zaniká:        

     a)  dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením

     b)  rozhodnutím členskej schôdze o zrušení

    c)  právoplatným rozhodnutím ministerstva o rozpustení združenia

               Zánik združenia oznámi najneskoršie do 15 dní Správna rada ministerstvu vnútra SR. Pri zániku združenia bude ustanovený likvidátor, ktorý vykoná majetkovo-právne vysporiadanie.

 

Čl. 11  ZÁSADY HOSPODÁRENIA ZDRUŽENIA

 

1.  Príjmy združenia sú najmä:

     a)  výnosy z majetku združenia (úroky z peňažných vkladov v bankách, výnosy z cenných

          papierov, príjmy z prenájmu hnuteľného majetku)

     b)  dary od právnických alebo fyzických osôb

     c)  výnosy z verejných zbierok

     d)  výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo zo športových

          akcií

     e)  sponzorské príspevky fyzických alebo právnických osôb

     f)  členské príspevky

 

2.  Výdavky združenia sú najmä výdavky na:

     a)  materiálne vybavenie laboratórií, doplnenie kabinetných zbierok, doplnenie iného

          potrebného inventáru školy

     b)  nákup odbornej literatúry, zriadenie knižnice so študovňou

     c)  finančnú pomoc pre žiakov a učiteľov na študijné zahraničné pobyty, jazykové kurzy

          v zahraničí a odborné semináre v SR, súťaže v zahraničí

     d)  odmeny žiakom za úspešnú účasť v rôznych školských a mimoškolských súťažiach

     e)  odmeny žiakom za reprezentáciu školy v mimoškolskom procese

     f)  odmeny žiakom za vynikajúce študijné výsledky

     g)  príspevok sociálne odkázaným študentom na nákup učebných pomôcok

     h)  finančnú pomoc pri organizovaní kultúrnych akcií poriadaných školou

     i)   opravu a údržbu priestorov a materiálneho vybavenia školy

     j)   zaplatenie správnych poplatkov súvisiacich s pôsobením zahraničných lektorov

     k)  zveľaďovanie estetickej úrovne tried a ďalších priestorov školy

     l)   realizáciu výchovných a reprezentačných akcií poriadaných školou

    m)  správu združenia

 

3.  Výdavky sa rozpočtujú podľa jednotlivých cieľov združenia, podľa spôsobu použitia

     a podľa subjektov, ktorým sa poskytujú. Výška výdavkov na správu združenia nesmie

     za účtovné obdobie presiahnuť 5 % celkových výdavkov združenia.

 

4.  Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtované

     príjmy a výdavky združenia. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok. Návrh

     rozpočtu predkladá na schválenie Správnej rade hospodár združenia najneskoršie mesiac

     pred začiatkom kalendárneho roku.

     Správna rada schvaľuje rozpočet združenia po prerokovaní na členskej schôdzi spravidla

     do 31.marca príslušného roku.

 

5.  Kontrolu čerpania rozpočtu zabezpečuje Dozorná rada v rámci svojich práv zakotvených

     v stanovách.

 

6.  Združenie vedie účtovníctvo podľa zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

 

7.  Združenie je povinné vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do

     31.marca.

     Výročná správa sa zverejní na samostatnej tabuli v priestoroch Strednej priemyselnej

     školy chemickej, Račianska 78, Bratislava a prerokuje sa na členskej schôdzi združenia.

 

 

 

    

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.