Základné informácie

Uverejnené streda, 04. marec 2009, 15:01

 

Občianske združenie PRO CHEMIA NOBEL

 

Na základe toho, že súčasná  finančná situácia v školstve, kedy dotácie zo štátneho rozpočtu sú často nepostačujúce, vznikla potreba osloviť aj verejnosť a právnicke osoby, ktoré by boli ochotné svojimi dobrovoľnými príspevkami zveľaďovať výchovno - vzdelávací proces.

Občianske združenie tak zahájilo svoju činnosť už v roku 1993 prostredníctvom zamestnancov školy pod registračným číslom 34/1993.

Občianske združenie zameriava svoju činnosť:

-        Podpora pri modernizácii materiálno-technického zabezpečenia školy

-        V spolupráci s vedením školy podpora medzinárodných kontaktov školy

-        Finančná podpora a ocenenie žiakov školy

-        Podpora pri odborných, samovzdelávacích, kultúrnych a športových aktivitách študentov

-        Propagácia školy na verejnosti

-        Zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja školy

 

Základné údaje:

 

Sídlo:  Račianska 78, 836 02 Bratislava

IČO:    30811732

Právna forma: Občianske združenie

Obchodný názov: Občianske združenie Pro Chemia Nobel