top
logo

Nadstavbové štúdium

 

Charakteristika odboru Chemický a farmaceutický priemysel

 

Študijný odbor 2890 4 chemický a farmaceutický priemysel nadväzuje na predchádzajúce štúdium v trojročných učebných odboroch a umožňuje žiakom doplniť a rozšíriť si všeobecné a odborné vzdelanie na požadovanej úrovni a získať úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
Úlohou odborného vzdelávania je pripraviť odborníkov, ktorí dokážu nadobudnuté chemické poznatky uplatniť v rôznych oblastiach výrobnej a nevýrobnej sféry. Cieľ odborného vzdelávania je orientovaný nielen v oblasti chemických odborov, ale smeruje do všetkých oblastí, v ktorých sa chemické deje uskutočňujú, v chemickej a farmaceutickej výrobe a službách.
Odborné vzdelávanie sa zabezpečuje prostredníctvom odborných povinných a širokej škály voliteľných predmetov. Absolvovaním povinných odborných predmetov žiak získa základné vedomosti a zručnosti, ktoré si v závislosti od špecifických podmienok regiónu doprofiluje prostredníctvom vhodného výberu voliteľných odborných predmetov.
V predmete odborná prax si žiaci získané teoretické poznatky konkretizujú do osvojenia si nových náročných pracovných činností.
Voliteľné predmety umožňujú žiakom dotváranie svojho odborného a vzdelanostného profilu v súlade so zvolenou orientáciou, podľa ich osobných záujmov, predstáv a očakávaného uplatnenia sa v praxi či ďalšom štúdiu.
Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti vo verejnom i súkromnom sektore.


Školský vzdelávací program Chemický a farmaceutický priemysel

 

Podrobné informácie o štúdiu v odbore nájdete v školskom vzdelávacom programe.

 

pdf_button Základné informácie o štúdiu (pdf)

pdf_button Profil absolventa (pdf)

pdf_button Učebný plán (pdf)

pdf_button Školský vzdelávací program (pdf)

 

Učebné osnovy:
Učebné osnovy poskytneme záujemcom o štúdium k nahliadnutiu na vyžiadanie. Učebné osnovy sú dostupné v kancelárii riaditeľky školy a v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy.

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.