Biotechnológia a farmakológia

Uverejnené streda, 19. november 2008, 13:42

 

Charakteristika odboru Biotechnológia a farmakológia

 

Študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológia je široko profilovým študijným odborom, ktorý umožňuje absolventom základných škôl získať úplné stredné odborné vzdelanie s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby biotechnologických, farmaceutických a potravinárskych produktov, kontroly a distribúcie daných produktov a v oblasti ich laboratórneho výskumu, v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách. Odbor reaguje na trendy v oblasti rozvoja farmaceutického, potravinárskeho a biotechnologického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny, výživy ako aj odborov, ktoré s týmito odvetviami súvisia a využívajú ich.

 

Školský vzdelávací program Biotechnológia a farmakológia

 

Podrobné informácie o štúdiu v odbore nájdete v školskom vzdelávacom programe.


pdf_button Základné informácie o štúdiu (pdf)

pdf_button Profil absolventa (pdf)

pdf_button Učebný plán (pdf)

pdf_button Školský vzdelávací program (pdf)

 

Učebné osnovy:
Učebné osnovy poskytneme záujemcom o štúdium k nahliadnutiu na vyžiadanie. Učebné osnovy sú dostupné v kancelárii riaditeľky školy a v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy.