top
logo

Technické lýceum

Študijný odbor 3918 6 technické lýceum je určený pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy, ktorí po jeho absolvovaní budú pokračovať v ďalšom vzdelávaní prevažne technického, ekonomického a informatického smeru.
Cieľom študijného odboru je zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich vedomosti a študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, ekonomických alebo informatických disciplín.
Technické lýceum prispieva ku skvalitneniu prípravy žiakov na inžinierske a bakalárske štúdium na univerzitách, ale aj pomaturitné špecializačné štúdium. Ide teda o podchytenie časti populácie, ktorá môže úspešne realizovať zásadné technické inovácie, podporovať exportnú schopnosť, celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a podieľať sa na kooperácii v rámci nadnárodných spoločností.

Všeobecné vzdelávanie
Vzdelávací program je založený na pomerne širokom všeobecnovzdelávacom základe zodpovedajúcom požiadavkám na danú úroveň všeobecného vzdelania, s dôrazom na vyučovanie profilujúcich predmetov, ku ktorým patria cudzie jazyky, matematika a fyzika. Podporou výučby cudzích jazykov sa do obsahu vzdelávania začleňuje európska dimenzia.

Odborné vzdelávanie
Súčasťou vzdelávacieho programu sú aj základy odborného vzdelávania opierajúce sa o základné odborné predmety, ktorých učivo plní predovšetkým prípravnú funkciu vo vzťahu k ďalšiemu štúdiu a pre uplatnenie v praxi.
Učebný plán umožňuje školám využitím voliteľných predmetov dosiahnuť pružnú profiláciu štúdia podľa požiadaviek regiónu, podmienok školy a najmä záujmu a schopností žiakov pokračovať v ďalšom štúdiu. Žiaci majú možnosť si v treťom ročníku zvoliť blok odborných predmetov z oblasti chémie alebo ekonomiky.
Vzdelávací program je tiež zameraný na vytváranie kľúčových kompetencií, ktoré sú základom pre celoživotné vzdelávanie a pre získanie odbornej kvalifikácie.
Sú to:
- schopnosť komunikovať, t.j. vedieť sa písomne a ústne vyjadrovať, vedieť vysvetľovať a porozumieť vysvetľovaniam iných,
- schopnosť poznať a rozvíjať seba, podnecovať rozvoj iných, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť niesť zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu iných,
- schopnosť tvorivo riešiť problémy, t.j. identifikovať a analyzovať ich, vybrať a navrhovať optimálne riešenia,
- schopnosť používať aritmetické a základné štatistické techniky pri riešení praktických situácii,
- schopnosť využívať informačné technológie a pracovať s informáciami,
- schopnosť dodržiavať predpisy BOZP na pracovisku.

Na vytváranie kľúčových kompetencií slúžia predovšetkým vyučovacie predmety odborná prax, ročníkový projekt a v ostatných predmetoch cvičenia.

altPodrobné informácie (pdf)

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.