top
logo

Vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B

 

Charakteristika odboru Manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu

 

Študijný odbor manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu je študijným odborom, ktorý umožňuje absolventom stredných škôl s maturitou získať vyššie odborné vzdelanie s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní samostatne vykonávať činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania a kontroly v štátnych i súkromných podnikoch a v poradenských službách.

 

Trvanie štúdia

 

Štúdium trvá:

 • 2 roky pre uchádzačov s úplným stredným odborným vzdelaním v odboroch skupiny 28 Technická a aplikovaná chémia (typ štúdia: pomaturitné vyššie odborné štúdium)
 • 3 roky pre uchádzačov s úplným stredným všeobecným vzdelaním (gymnázium) alebo úplným stredným odborným vzdelaním v iných odboroch ako skupina 28 Technická a aplikovaná chémia (typ štúdia: pomaturitné špecializačné štúdium)

 

Formy štúdia

 

Výchova a vzdelávanie sa organizuje dennou formou štúdia alebo externou formou štúdia.
Externá forma štúdia sa uskutočňuje ako večerná alebo diaľková. V stredných školách možno dennú formu štúdia kombinovať s externou formou štúdia - kombinované štúdium.
Večerné vzdelávanie je organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne.
Diaľkové vzdelávanie je organizované spravidla raz týždenne v rozsahu šesť až sedem konzultačných hodín, jedna konzultačná hodina je spravidla desať vyučovacích hodín.
V stredných odborných školách sa odporúča kombinované štúdium, v ktorom sa kombinuje teoretické vzdelávanie formou dištančného vzdelávania a praktické vyučovanie formou denného štúdia.

 

Teoretická a odborná zložka vzdelania

 

Vzdelanie, ktoré poskytuje odbor manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu má teoretickú a praktickú odbornú zložku.
Teoretická zložka pozostáva z vyučovania predmetov aplikovaná chémia, materiálové bilancie, biochémia, chemometria, metrológia, kontrola kvality, základy práva, toxikológia a technická angličtina.
V praktickej príprave sa vyučujú predmety laboratórne cvičenia, prax - kontrola kvality, prax - metrológia a aplikovaná informatika.
Vyučovanie cudzieho jazyka vychádza z predpokladu, že žiaci už absolvovali určitý typ stredoškolského vzdelávania, počas ktorého získali základné jazykové znalosti: fonetické, lexikálne, gramatické a štylistické.
Ťažisko odborného vzdelania je tak v oblasti teoretického ako aj praktického vyučovania. Základné odborné učivo poskytuje znalosti podstaty javov, princípov, zákonitostí a vzťahov, chemicko-technologických, ekonomických a environmentálnych súvislostí, ako aj schopnosť aplikovať tieto vzťahy a súvislosti pri riešení praktických úloh. Patrí sem predovšetkým učivo aplikovanej chémie, biochémie a toxikológie a aplikovanej informatiky.
Špeciálne odborné učivo je koncipované ako obsahový systém umožňujúci absolventom uplatniť sa v nových podmienkach praxe. Tvorí ho učivo odborných predmetov metrológia, chemometria, kontrola kvality, materiálové bilancie, laboratórne cvičenia a prax.
V odbornej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné i rozširujúce (nadväzné) odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením učiteľov alebo odborníkov z praxe. Súvislú odbornú prax vykonávajú žiaci individuálne v chemických laboratóriách a podnikoch, pri výrobe a kontrole kvality výrobkov, na hygienických staniciach, v chemických, mikrobiologických a biochemických laboratóriách v rozsahu po 10 dní v 1., 2. a v 3. ročníku. Odbornú prípravu skvalitňuje absolvovanie odborných exkurzií na špecializovaných pracoviskách, v zariadeniach, prevádzkach, inštitúciách.


Školský vzdelávací program Manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu

 

pdf_button Základné informácie o štúdiu (pdf)

pdf_button Profil absolventa (pdf)

pdf_button Učebný plán (pdf)

pdf_button Prihláška (doc)

pdf_button Školský vzdelávací program (pdf)

 

Učebné osnovy:
Učebné osnovy poskytneme záujemcom o štúdium k nahliadnutiu na vyžiadanie. Učebné osnovy sú dostupné v kancelárii riaditeľky školy a v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy.

CH-SK projekt

 • sk-ch1

  Škola je zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Viac o projekte sa dozviete na www.podpormeremesla.eu

   

  Pozri video

"Kids'Lab" Hókus...

Aktivity pre ZŠ

 •  

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre ZŠ.

   

  Viac informácií

Informácie o štúdiu

 •  

  Informácie o štúdiu v SOŠ chemickej na rok 2013/2014 - každú stredu od 14.00 do 17.00.

   

Aktivity pre žiakov

 •  

  Aktivity pre žiakov SOŠ chemickej

   

  Tu nájdete najnovšie informácie, aktuality a termíny pri príprave rôznych akcií a súťaží pre pre žiakov SOŠ chemickej.

   

  Viac informácií

ISIC/ITIC

Vzdelávanie

CREDCHEM

 •  

  SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave je zapojená do Partnerstva v projekte „Credchem" - (program Leonardo da Vinci) experimentálne odskúšanie ECVET - Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných stredných odborných školách chemických v Slovenskej republike v spolupráci so Spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Bonne.

   

  Základné informácie (pdf)

  Flyer (pdf)


bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.